Contabilitatea PFA facuta cu usurinta

Servicii contabile partida simpla norma de venit sau in sistem real.

Contabilitate in partida simpla specifica pfa-urilor are o particularitate pozitiva deoarece dupa cum ii spune si numele este simpla si vine in ajutorul persoanelor ce doresc sa fie independente prin costuri de infiintare scazute prin simplificarea multor aspecte ce in cazul srl-urilor nu se regasesc, insa nivelul impozitelor datorate de un pfa este mult mai mare fata de un srl ceea ce in 2016 a devenit dezavantajos. Sigur ca are si parti bune daca este optimizat corespunzator reglementat de ordinul 1040/2004, doua aspecte importante sunt:


Numarul de documente obligatorii este mai mic;

 • Registrul jurnal incasari si plati;
 • Registrul inventar;
 • Fisa mijloace fixe;
 • Factura, avize, chitante, dispozitie de plata;
 • Stat de salarii.

Veniturile incasate nu trebuiesc justificate;


Pfa poate fi in sistem real sau cu norma de venit acesta din urma este stabilit de catre ANAF pentru fiecare judet in parte indiferent de venituri. Tabelele cu normele de venit specifice fiecarui teritoriu se pot gasi pe siteul ANAF.

Declaratii pentru PFA:

 • La infiintare este obligatoriu de depus 070;
 • La fiecare inceput de an pana pe 31 ianuarie/25 mai declaratia 220 (venituri si cheltuieli estimate pe baza carora ANAF emite decizie de plati aniticipate ce trebuiesc platite trimestrial);
 • Pe data de 15 mai se depune declaratia 200 pe baza careia anaf emite decizie anuala de plata ce va regulariza impozitul pe venit platit in avans stabilit de declaratia 220;
 • Pentru PFA-urile platitoare de tva declaratia 300 si 394;
 • Pentru PFA-urile ce au angajati declaratia 112;
 • Declaratia 392 a/b;

Extras din legea 227/2015 privind Codul Fiscal:

Art.68:

(2) Venitul brut cuprinde:

 1. a) sumele încasate și echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfășurarea activității;
 2. b) veniturile sub formă de dobânzi din creanțe comerciale sau din alte creanțe utilizate în legătură cu o activitate independentă;
 3. c) câștigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activității;
 4. d) veniturile din angajamentul de a nu desfășura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;
 5. e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă;
 6. f) veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

(5) Următoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:

 1. a) cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum și pentru acordarea de burse private, efectuate conform legii, în limita unei cote de 5% din baza de calcul determinată conform alin. (6);
 2. b) cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul determinată conform alin. (6);
 3. c) cheltuielile sociale, în limita sumei obținute prin aplicarea unei cote de până la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului, pentru destinațiile prevăzute la 25alin. (3) lit. b) din titlul II, după caz;
 4. d) scăzămintele, perisabilitățile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislației în materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depășit de valabilitate potrivit legii;
 5. e) cheltuielile reprezentând tichetele de masă acordate de angajatori, potrivit legii;
 6. f) cheltuielile reprezentând voucherele de vacanță acordate de angajatori, potrivit legii;
 7. g) contribuțiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare, și cele reprezentând contribuții la schemele de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislația privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entități autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
 8. h) primele de asigurare voluntară de sănătate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual sau într-o formă de asociere, în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană;
 9. i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independentă, cât și în scopul personal al contribuabilului sau asociaților sunt deductibile numai pentru partea de cheltuială care este aferentă activității independente;
 10. j) cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat potrivit alin. (7) lit. k) la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane;
 11. k) cheltuielile reprezentând contribuții obligatorii datorate pentru salariați, inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă și boli profesionale, potrivit legii;
 12. l) cheltuielile reprezentând contribuții sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil în limitele stabilite potrivit prevederilor titlului V – Contribuții sociale obligatorii, indiferent dacă activitatea se desfășoară individual și/sau într-o formă de asociere. Deducerea cheltuielilor respective se efectuează de organul fiscal competent la recalcularea venitului net anual/pierderii nete anuale, potrivit prevederilor 75;
 13. m) cheltuieli pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, potrivit legii;
 14. n) dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice și juridice, altele decât instituțiile care desfășoară activitatea de creditare cu titlu profesional, utilizate în desfășurarea activității, pe baza contractului încheiat între părți, în limita nivelului dobânzii de referință a Băncii Naționale a României, pentru împrumuturile în lei, în vigoare la data restituirii împrumutului și, respectiv, nivelul ratei dobânzii pentru împrumuturile în valută, prevăzută la 27alin. (7) lit. b);
 15. o) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria – rata de leasing – în cazul contractelor de leasing operațional, respectiv cheltuielile cu amortizarea și dobânzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite în conformitate cu prevederile privind operațiunile de leasing și societățile de leasing;
 16. p) cotizații plătite la asociațiile profesionale în limita a 4.000 euro anual;
 17. q) cheltuielile reprezentând contribuțiile profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizațiilor profesionale din care fac parte contribuabilii, în limita a 5% din venitul brut realizat.

(6) Baza de calcul se determină ca diferență între venitul brut și cheltuielile deductibile, altele decât cheltuielile de sponsorizare, mecenat, pentru acordarea de burse private, cheltuielile de protocol.

(7) Nu sunt cheltuieli deductibile:

 1. a) sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale;
 2. b) cheltuielile corespunzătoare veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate;
 3. c) impozitul pe venit datorat potrivit prezentului titlu, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate;
 4. d) cheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele prevăzute la alin. (4) lit. f), alin. (5) lit. h) și cele efectuate pentru persoanele care obțin venituri din salarii și asimilate salariilor, definite potrivit prevederilor cap. III – Venitul din salarii și asimilate salariilor;
 5. e) donații de orice fel;

f)dobânzile/majorările de întârziere, amenzile, sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încălcării dispozițiilor legale în vigoare și penalitățile, datorate autorităților române/străine, potrivit prevederilor legale, cu excepția celor plătite, conform clauzelor din contractele comerciale încheiate cu aceste autorități;

 1. g) ratele aferente creditelor angajate;
 2. h) cheltuielile de achiziționare sau de fabricare a bunurilor și a drepturilor amortizabile din Registrul-inventar;
 3. i) cheltuielile privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate și neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliță de asigurare;
 4. j) impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit;
 5. k) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfășurării activității și a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3.500 kg și nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietate sau în folosință. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
 6. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat;
 7. vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;
 8. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
 9. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi;
 10. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Cheltuielile care intră sub incidența acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosință, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor, se vor aplica regulile generale de deducere.

Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabilește prin normele metodologice date în aplicarea art. 68;

 1. l) alte sume prevăzute prin legislația în vigoare.

(8) Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectuează în sistem real au obligația să completeze Registrul de evidență fiscală, în vederea stabilirii venitului net anual.

(9) Modelul și conținutul Registrului de evidență fiscală se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor publice.